3 phút học các cặp từ trái nghĩa thường dùng trong tiếng Anh

Chỉ mất 3 phút, bạn sẽ học được các cặp từ trái nghĩa thường dùng trong tiếng Anh.